Menu

Časté dotazy

Sako Brno

Je předání odpadu na sběrném dvoře zpoplatněno? Jaký je umožněn způsob platby?

Převzetí odpadu je zpoplatněno (vyjma převzetí kovového odpadu a výrobků s ukončenou životností v režimu zpětného odběru). Ceník najdete na webu sako: Sako (sbernydvurbrno.cz).

Platba za předané odpady probíhá hotově nebo platební kartou u obsluhy sběrného dvora. V případě, že se jedná o zasmluvněného zákazníka (opakované pravidelné návozy) pak probíhá platba na fakturu.

Zákazník obdrží vážní lístek a při platbě v hotovosti nebo platební kartou i doklad o zaplacení.

Je zpoplatněno převzetí elektrozařízení ke zpětnému odběru?

Elektrozařízení je výrobkem s ukončenou životností a je přebírán v režimu zpětného odběru, tedy ZDARMA. V případě, že firma vyžaduje doklad o převzetí, pak je za vystavení tohoto dokladu účtován manipulační poplatek 100 Kč.

Můžeme na sběrný dvůr přivézt odpad bez předchozího ohlášení nebo je třeba mít podepsanou smlouvu/objednávku?

Na sběrný dvůr můžete přijet kdykoli během otevírací doby sběrného dvoru, aktuální otevírací dobu zjistíte na našem webu: Sako (sbernydvurbrno.cz).

 • Při návozu odpadu je potřeba vyplnit dokument PIO (Písemné informace o odpadu) pro každý druh odpadu zvlášť. Lze jej dopředu předvyplnit na našem webu: Sako (sbernydvurbrno.cz). Při návozu stejného druhu odpadu opakovaně se PIO vyplňuje pouze při prvním návozu. Toto platí jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a živnostníky.
 • Před návozem nebezpečných odpadů je navíc třeba přepravu ohlásit prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a na bráně sběrného dvora se prokázat dokumentem OLPNO (Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů). Pokud nemáte do ISPOP přístup, lze kontaktovat obsluhu sběrného dvora a ta přepravu nebezpečného odpadu, za poplatek, ohlásí za Vás. Toto neplatí pro fyzické osoby.

Rád bych na dvůr dovážel/a odpad opakovaně, co proto mám udělat?

V případě opakovaných návozů lze uzavřít smlouvu nebo objednávku. Výhodou smlouvy nebo objednávky je možnost platby na fakturu a není již třeba na místě vyřizovat zákonné náležitosti. Návoz odpadu je pak možný kdykoli během otevírací doby sběrného dvora, a to na základě průvodky odpadu, která vám bude předána při podpisu smlouvy.

Kontakt na Zákaznické centrum pro uzavření smluvního vztahu:
Ing. Alena Růžičková
obchodní zástupce
Telefon: 548 138 337
Mobil: 730 181 853
E-mail: ruzickova@sako.cz

Jaké doklady je potřeba před/při návozu odpadu na sběrný dvůr doložit?

Při návozu odpadu je potřeba vyplnit dokument PIO (Písemné informace o odpadu) pro každý druh odpadu zvlášť. Lze jej dopředu předvyplnit na našem webu: Sako (sbernydvurbrno.cz). Při návozu stejného druhu odpadu opakovaně se PIO vyplňuje pouze při prvním návozu. Toto platí jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a živnostníky.

Pro vyplnění dokladu PIO je důležité znát:

 • u firem a živnostníků kromě IČ, dále IČP (identifikační číslo provozovny), kde odpad vznikl (odkud ho na sběrný dvůr vezete). Jaké má provozovna IČP zjistíte ze Živnostenského rejstříku na webu: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. V případě, že Vaše provozovna nemá přiděleno IČP nebo se jedná o sídlo firmy bez provozovny, je třeba použít tzv. interní IČP, které může mít tvar např. IČ+01, IČ+02 aj.

Jedná-li se o odpad vzniklý mimo pevnou provozovnu původce (např. stavební, servisní a jiné firmy) uvádí původce do kolonky IČP číslo za obec s rozšířenou působností (tzv. ORP), na kterém odpad vznikl, tedy např. obec Brno ORP 6203. Tento údaj naleznete na webu: www.uir.cz/orp

 • Dále je třeba znát IČZÚJ (identifikační číslo základní územní jednotky obce) místa / provozovny, kde odpad vznikl (odkud ho na sběrný dvůr vezete). Seznam IČZÚJ naleznete na webu: www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce nebo přes web: https://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=42.
  Jedná-li se o odpad vzniklý mimo pevnou provozovnu původce, tedy odpad vzniklý na území ORP, uvede se IČZÚJ konkrétní obce s rozšířenou působností. Např. v případě ORP 6203 je to 550973.
 • u fyzické osoby je potřeba vyplnit namísto IČ, jméno a příjmení, dále název obce, ve které fyzická osoba odpad vyprodukovala a IČZÚJ této obce.

Před návozem nebezpečných odpadů je navíc třeba přepravu ohlásit prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a na bráně sběrného dvora se prokázat dokumentem OLPNO (Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů). Pokud nemáte do ISPOP přístup, lze kontaktovat obsluhu sběrného dvora a ta přepravu nebezpečného odpadu, za poplatek, ohlásí za Vás. Toto neplatí pro fyzické osoby.

Jaké jsou podmínky návozu odpadu na sběrný dvůr?

 • Odpady je nutné na sběrný dvůr předávat již roztříděné na jednotlivé druhy, jinak nebudou na sběrný dvůr přijaty.
 • Tekuté odpady musí být v uzavřených nádobách.
 • Nebezpečné odpady musí být označeny symboly pro nebezpečné vlastnosti.
 • Odpady s obsahem azbestu musí být zabaleny v neprodyšných obalech (plastové uzavíratelné nádoby, neprodyšné pytle aj.).
 • Zákazník ukládá odpad do obsluhou určených soustřeďovacích prostředků.
 • Na výzvu obsluhy sběrného dvora musí zákazník odpad rozebrat nebo jinak rozložit, aby šel uložit do soustřeďovacích prostředků.

Je na sběrném dvoře možno odevzdat i výrobky s ukončenou životností, jako jsou pneumatiky, elektro, zářivky či baterie?

Ano, je to možné. Sběrný dvůr je rovněž místem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Do zpětného odběru lze převzít bezplatně pneumatiky, vysloužilé elektrozařízení, baterie a akumulátory (vyjma lithiových), zářivky a žárovky), a to jak od občanů, tak od firem a živnostníků. Lithiové baterie a akumulátory je možné na sběrném dvoře převzít, ale tento druh výrobku je zpoplatněn. Na žádost vystaví obsluha sběrného dvora doklad o převzetí těchto výrobků, za poplatek. Sako (sbernydvurbrno.cz)

Je možné na sběrném dvoře předat rovněž kovový odpad?

Ano, je to možné. Při návozu kovových odpadů je obsluha sběrného dvora povinna zaznamenat si jméno a příjmení osoby, která odpad do sběrného dvora předává, dále adresu bydliště a číslo průkazu totožnosti. Obsluha je tedy oprávněna nahlédnout do průkazu totožnosti.

Jaké druhy odpadů JE MOŽNÉ na sběrném dvoře odevzdat?

odpady kategorie OSTATNÍ (využitelné, spalitelné i nespalitelné, stavební aj.)

 • vytříděné využitelné odpady jako je papír - noviny, časopisy, knihy, kartonové krabice aj.; plast - PET lahve, obalové fólie aj.; sklo - zavařovací sklenice, lahve, skleničky, tabulové sklo aj.; kovy; textil; dřevo; jedlý olej a tuk (kuchyňský)
 • objemné odpady jako je nábytek (pozn. skříně v rozloženém stavu), sedací soupravy, křesla, židle, koberce, linolea, staré nádobí aj.
 • biologicky rozložitelné odpady jako je zahradní odpad - tráva, větve (do průměru 15 cm), květiny; biologicky rozložitelné zbytky rostlinného původu z kuchyně (ovoce, zelenina)
 • stavební odpady - čistá stavení suť bez příměsí (beton, cihly, tašky a keramické výrobky); stavební suť s příměsemi (např. omítky, zeminy, dřeva, plastů aj.); zemina a kamení; stavební materiály na bázi sádry (např. sádrokarton) izolační materiály; sklo – stará okna bez okenních rámů, staré skleníky, tabulové sklo, drátosklo; plasty – vodovodní trubky, plastové okenní rámy, plastové obaly od stavebních směsí neobsahující nebezpečné látky, dřevo – různé trámky, desky, prkna, dřevěné okenní rámy aj.
 • komunální odpad
 • biologicky nerozložitelné odpady
 • dále například vzduchové filtry; tonery; různé druhy plastů aj. odpad neobsahující nebezpečné látky

odpady kategorie NEBEZPEČNÉ (tekuté i tuhé)

 • obaly znečištěné nebezpečnými látkami;
 • sorbenty, filtrační materiály, čisticí tkaniny (hadry/ubrousky), ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami;
 • barvy, lepidla a ředidla;
 • oleje (převodové, motorové, mazací) a emulze;
 • motorová nafta, topné oleje a jiná paliva vč. směsí;
 • nemrznoucí a brzdové kapaliny;
 • olejové filtry;
 • dřevo znečistěné nebezpečnými látkami;
 • laboratorní a jiné chemikálie (organické i anorganické), kyseliny aj. (pozn.: v případě návozu více druhů je nutno tyto odpady druhově rozdělit, označit o jakou látku se jedná, případně obsluze předat jmenný seznam látek)
 • agrochemické odpady
 • fotochemikálie;
 • izolační a stavební materiály s obsahem azbestu;
 • odpad obsahující rtuť (teploměry, tlakoměry aj.)

zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

 • pneumatiky (kromě cyklo);
 • vysloužilé elektrozařízení a elektrospotřebiče (TV, monitory, malé i větší elektrospotřebiče, ledničky/mrazničky a zařízení pro tepelnou výměnu, počítače, tiskárny aj.)
 • baterie a akumulátory (vč. autobaterií);
 • světelné zdroje (zářivky, žárovky aj.)

Jaké druhy odpadů NENÍ MOŽNÉ na sběrném dvoře odevzdat?

 • radioaktivní odpad;
 • střelivo a munice;
 • infekční odpady vč. použitých jehel a stříkaček;
 • odpady z veterinární péče;
 • prošlá léčiva, cytostatika a amalgám;
 • odpad živočišného původu;
 • odpad z kuchyní a stravoven (zbytky jídel v syrovém stavu i tepelně upravené vyjma zbytků rostlinného původu);
 • odpady neuvedené v provozním řádu

Nenašel jsem v seznamu odpadů odpad nebo nevím, pod jaké katalogové číslo odpad zařadit?

V tomto případě Vám ochotně poradí obsluha sběrného dvora nebo zákaznické centrum:

Kontakt na sběrný dvůr:
Mobil: 736 784 599
E-mail: dvur@sako.cz

Kontakt na Zákaznické centrum:
Ing. Alena Růžičková
obchodní zástupce
Telefon: 548 138 337
Mobil: 730 181 853
E-mail: ruzickova@sako.cz

Jakým způsobem probíhá převzetí odpadu na sběrném dvoře?

Předání odpadu (vyjma předání výrobků s ukončenou životností, nevyžádá-li si původce odpadu nebo pověřená osoba původce navážející odpad jinak) probíhá vždy na základě převážení odpadu, a to buď nájezdem vozidla/dopravního prostředku před/po vyložení odpadu přes mostovou váhu. Menší množství odpadu je pak převáženo na „příruční“ váze.

Firma, živnostník nebo fyzická osoba (dále jen zákazník) navážející odpady na sběrný dvůr je povinen (není-li předvyplněno přes on-line formulář na webu SAKO) poskytnout obsluze veškeré údaje potřebné pro zavedení původce odpadu do systému, vyplnění dokladu PIO a v případě nebezpečných odpadů dokladu OLPNO.

Zákazník navážející odpady na sběrný dvůr je povinen se řídit pokyny obsluhy sběrného dvora.

Zákazník navážející odpady na sběrný dvůr vyloží/uloží odpad do obsluhou určených kontejnerů, shromažďovacích prostředků nebo k tomu určených míst.

Na základě váhy předaného odpadu (vážní lístek) a platného ceníku zaplatí zákazník obsluze sběrného dvora, v hotovosti nebo platební kartou, celkovou cenu a obdrží od obsluhy daňový doklad.

Zpětný odběr elektrospotřebičů