Menu

Seznam přijímaných odpadů

Sako Brno

Výčet ze seznamu
druhů odpadů

Katalogové
číslo odpadu
Název druhu
odpadu
Kategorie
odpadu
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti
02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 04 Surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování O
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
04 02 Odpady z textilního průmyslu
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin O
06 Odpady z anorganických chemických procesů
06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 06 Jiné kyseliny N
07 Odpady z organických chemických procesů
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 13 Plastový odpad O
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla N
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky O
08 01 17 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy O
08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 12 Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky N
08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 O
08 03 17 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N
08 03 18 Odpadní tiskařský toner O
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály O
09 Odpady z fotografického průmyslu
09 01 Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01 Vodné roztoky vývojek a ustalovačů N
09 01 04 Roztoky ustalovačů N
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O
12 01 09 Odpadní řezné emulze N
12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje O
12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky N
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N
13 07 03 Jiná paliva vč. směsí N
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 02 Jiné emulze N
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 03 Jiná rozpouštědla N
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 Obaly
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
15 01 07 Skleněné obaly O
15 01 09 Textilní obaly O
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 01 Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13,14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)
16 01 07 Olejové filtry N
16 01 11 Brzdové destičky obsahující asbest N
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O
16 01 13 Brzdové kapaliny N
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
16 01 17 Železné kovy O
16 01 18 Neželezné kovy O
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky N
16 03 05 Organické odpady obsahující nebezpečné látky N
16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové směsi O
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O
17 04 02 Hliník O
17 04 03 Olovo O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 06 Cín O
17 04 07 Směsné kovy O
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru
20 01 Složky z odděleného sběru
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 02 Odpad z tržišť O
20 03 03 Uliční smetky O
20 03 07 Objemný odpad O
Stáhnout kompletní seznam přijímaných odpadů
Zpětný odběr elektrospotřebičů